Канализация, графика, отпушване

Преди изграждането на канализацията за даден участък или местност се прави канализационна графика като се отбелязват и местата на шахтените помещения за отпушване на канали.
Всички канализационни данни се нанасят в съответната графика на изготвената таблица за тази цел, като данните са напълно ясни, въздържаме се от някакви разяснения по тях. В една от графите се посочва големината на площите в ха, отводнявани непосредствено от съответния канален участък.

Те се вземат направо от ситуационната скица. Умножени тези площи с водното количество от 76 л/сек ха, получават се премервателни водни количества в л/сек за всеки отделен канален участък като непосредствен приток, които се вписват в графата на същата таблица. Най-долу в таблицата се извършва сборът както на площите, така и на водните количества, за да се направи проверка на извършените в графата изчисления. Чрез умножаването на общата непосредствено отводнявана площ от премерения колектор от 6,49 ха с оразмерителното водно количество от 76 л/сек ха ще трябва да се получи сборът на измерените водни количества в л/сек, направен в края на графиката от таблицата.

В края на графата се извършва умножение и полученият там резултат отговаря на сборното водно количество в л/сек от същата графа. В специална графа в таблицата се отбелязват всички пунктове за измиване и отпушване на канали, тяхната дълбочина, размер, особеност.
В друга графата се вписва номерацията на страничните канални клонове, включващи се в началото на съответните канални участъци, като в следващата графа са посочени техните сборни водни количества в литра на секунда, взети направо от таблиците с размерите на съответните клонове.
В графата се извършва последователно сумирането на вливащите се във всеки канален участък водни количества, и то, както следва: от графата — сборното водно количество за по-горе лежащия канален участък и от графиките вписани срещу измерения канален участък водни количества от непосредствен и страничен приток.

Тук като контрол трябва да служи проверката, извършена в края на графата, където са сумирани сборните суми от графиките. Този сбор трябва да бъде равен на последното сборно водно количество в последната графа, т. е. това за каналния участък. И тук направената проверка показа, че изчисленията в графиката са верни.
Тези две проверки трябва обезателно да се правят, особено когато се касае за големи канализационни обекти, с няколко застроителни зони и отточни линии, а също така и с различни данни за дъждовете и отводнителни норми за битовите отпадъчни води, иначе са неизбежни грешките в определянето на оразмерителните водни количества за отделните канални участъци, както и за целия канализационен обект, в това число и съоръженията за отпушване на канали.

Оттук нататък започва собствено измерване на отделните канални участъци. Трябва да се изтъкне обаче, че в графиката, ще трябва предварително да се внесат отговарящите за даден канален участък битови и дренажни води, които, както вече се изтъкна, се определят чрез деленето на изчислените за всеки канален участък сборни измервателни (не редуцирани) дъждовни водни.

Публикувано в ВиК София с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар