Канализация – наклони

Правилния наклон е важен за добрата работа на канализационната мрежа. При извършването на първите проби за изчисляването размера  на втория и третия канален участък се взеха кръглите коефициенти, а именно за втория участък — 0,930 и за третия — 0,900. При втората проба се получи пълно съвпадане на измерителните данни: скоростта и време при протичането, отпушване. Оттук нататък измерването на каналните профили става за пълен профил. За това за измерване се използваха специалните таблиците за кръглите и яйцеобразните профили.

За премерване на каналните участъци от о. т. 73 до о. т. 69 се установи, че хидравличната линия  трябва да се избира с наклон от около 10 %. За измерването на четвъртия канален участък се  прие, че поправъчният коефициент ше бъде около 0,850.При този коефициент приблизителното  премереното количество ще бъде О,850.156 = 133,0 л/сек. Ако към него прибавим битовото и дренажното водно количество от 1,6 л/сек, ше получим първоначалното измерено водно количество 133,0 + 1,6 = 134,6 л/сек, при което ще трябва да извършим първото пробно изчисление. От таблицата може да се види, че при възможния хидравличен наклон от 10 % най-добре ще подхожда тръбният канал с Ф 350 мм /със съответната инфраструктура за отпушване на канали/. Този канален профил ще може да отведе горното водно количество от 134,6 л/сек със скорост 1,40 м/сек и хидравличен наклон J = 8,5 %. Извършената проба с тази скорост ще ни даде едно време протичане от 57 секунди. Прибавено това време протичане към сборното такова от края на третия участък от 126 секунди, ще получим като сборно време протичане до края на четвъртия участък това от 183 секунди или 3,05 минути. Премереното времепротичане би било в случая равно на 5 + 1,3.3,05 = 8,96 минути. На това измерено време протичане отговаря един поправъчен коефициент oт 0,842.

Ако сега умножим горното не редуцирано дъждовно водно количество от 156,5 л/сек на този нов  поправъчен коефициент, ще получим друго премерено водно количество от 0,842 . 156,5 = 131,8  л/сек, а като прибавим към него и битовото водно количество от 1,6 л/сек, ще получим онова  водно количество, при което ще трябва да извършим втората проба /изкл. отпушване,канали/. Тази  проба ни дава следните резултати: Q = 133,4 л/сек, v= 1,39 м/сек; J = 8,35 %; t = 58 сек.; ep.t  = 184 сек. = 3,07 минути; t = 5 + 1,3 . 3,07 = 9,0 мин. и alfa = 0,844. Този нов поправен  коефициент е само с 0,002 по-голям от предишния и едва ли би станал причина за изменение на  скоростта и времето на протичането и бихме могли спокойно да се установим на коефициента f =  0,842. Но тъй като вече сме извършили втората проба, която, като дава измереното време  протичане, равно на 9 минути, а съответния на него поправъчен коефициент 0,844, ние се спираме  на тях, като приемаме размерителното водно количество съобразно новия поправъчен коефициент от  0,844. Новото премереното водно количество ще бъде следователно 0,844 . 156,5 + 1,6 = = 133,7  л/сек. На това водно количество отговаря вече хидравличният наклон от J = 8,4 %, докато  скоростта и всички останали данни си остават същите, както при другото водно количество. С това  измерването на този канален участък е привършено.

Измерването на другите канални участъци се извършва по същия начин – много е важно това  оразмеряване при отпушване на канали за цялата система. Изключение се направи само при  каналните участъци, където размерните водни количества, както и всички произхождащи от това  данни се приеха равни на съответните данни от пред идещия участък, тъй като изчисленото  размерително водно количество се получи при тия участъци по-малко от това на пред идещия  участък.

Публикувано в ВиК София с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар