Наклоните влияят на отпушване на канали

канализация в двор на къща

Минималния наклон който се разрешава за комбинирана канализация, е съответно:
Нула цяло, нула нула четири за канали с Ф от двеста и петдесет до Ф триста милиметра.
За канали в жилищните комплекси със сечение от двеста до триста милиметра, наклон от нула цяло, нула едно до нула цяло, нула нула седем. Когато обаче условията на терена който се отводнява са сложни, минималния допустим наклон на каналите със сечение триста милиметра е нула цяло, нула нула три и за канали в комплексите – нула цяло, нула нула пет. Канализационната тръба от уличния водосток до шахтата е с наклон /минимален/ от нула цяло нула нула две до нула цяло нула петнадесет за тръби до Ф 250 мм, а за канали с Ф 300 мм, наклон до нула цяло нула нула пет. Когато обаче уличната канализация за дъждовни води е открита, наклоните се определят по таблица приета от отпушване на канали София, както и за разтоянията между съоръженията. При кавали където се събират утайки, минималните наклони са нула цяло нула едно а при много лоши условия нула цяло нула нула пет. Позволен минимален наклон на изтичане за фекална вода за всички канализации е от два до три сантиметра със скорост нула цяло и пет метра в секунда. Минимален наклон е допустим от нула цяло нула нула нула пет.

Когато се установява диаметъра на каналите за дъждовна вода, се изчисляват на база пълна тръба, докато при промишлените води може, както на пълна тръба, така и на непълна, като тази разлика се влияе от начина на производствения процес, като се съобразява единствено със скоростите на водата. При положение че, производствените води са малко и няма минимални скорости, или се придава по-голям наклон или периодически се измиват от хората по отпушване на канали, или от собствен водоизточник се промиват.
Позволени минимални сечения на тръбите на каналите са:
– За площадкова канализация – сто двадесет и пет милиметра.
– За улична и между сградова – двеста милиметра.
– За улична и между сградова с голям наклон на терена – сто и петдесет милиметра.
– за открити канали сто и петдесет милиметра.
Нормата за подбор на канални тръбни сечения е в съотношение посред дебита и диаметъра на канала. При голям дебит и диаметъра е по-голям и съответно обратното. Ако обаче това правило не се спази, затлачванията и запушванията са факт и следва абонамент за отпушване на канали със специализирани служби.

Публикувано в ВиК София с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар