Наклоните влияят на отпушване на канали

канализация в двор на къща

Минималния наклон който се разрешава за комбинирана канализация, е съответно:
Нула цяло, нула нула четири за канали с Ф от двеста и петдесет до Ф триста милиметра.
За канали в жилищните комплекси със сечение от двеста до триста милиметра, наклон от нула цяло, нула едно до нула цяло, нула нула седем. Когато обаче условията на терена който се отводнява са сложни, минималния допустим наклон на каналите със сечение триста милиметра е нула цяло, нула нула три и за канали в комплексите – нула цяло, нула нула пет. Канализационната тръба от уличния водосток до шахтата е с наклон /минимален/ от нула цяло нула нула две до нула цяло нула петнадесет за тръби до Ф 250 мм, а за канали с Ф 300 мм, наклон до нула цяло нула нула пет. Когато обаче уличната канализация за дъждовни води е открита, наклоните се определят по таблица приета от отпушване на канали София, както и за разтоянията между съоръженията. При кавали където се събират утайки, минималните наклони са нула цяло нула едно а при много лоши условия нула цяло нула нула пет. Позволен минимален наклон на изтичане за фекална вода за всички канализации е от два до три сантиметра със скорост нула цяло и пет метра в секунда. Минимален наклон е допустим от нула цяло нула нула нула пет.

Когато се установява диаметъра на каналите за дъждовна вода, се изчисляват на база пълна тръба, докато при промишлените води може, както на пълна тръба, така и на непълна, като тази разлика се влияе от начина на производствения процес, като се съобразява единствено със скоростите на водата. При положение че, производствените води са малко и няма минимални скорости, или се придава по-голям наклон или периодически се измиват от хората по отпушване на канали, или от собствен водоизточник се промиват.
Позволени минимални сечения на тръбите на каналите са:
– За площадкова канализация – сто двадесет и пет милиметра.
– За улична и между сградова – двеста милиметра.
– За улична и между сградова с голям наклон на терена – сто и петдесет милиметра.
– за открити канали сто и петдесет милиметра.
Нормата за подбор на канални тръбни сечения е в съотношение посред дебита и диаметъра на канала. При голям дебит и диаметъра е по-голям и съответно обратното. Ако обаче това правило не се спази, затлачванията и запушванията са факт и следва абонамент за отпушване на канали със специализирани служби.

Публикувано в ВиК София | Етикети: | Вашият коментар

Видове канализации и основни елементи на канализацията и отпушване на канали

канализационна системаКанализацията бива: Сградна, дворна, презквартална и улична.

Обслужването и подръжката на сградната и дворната канализация е изцяло за сметка на собствениците на имотите в т.ч. отпушване на канали и ремонт на каналите. Презкварталната и уличната се поддържа и обслужва от Вик дружествата за населеното място. В числото на задълженията и влизат – отпушване на каналите и канализацията, а също техният ремонт, както и изграждането на нова канализационна мрежа.

Сградната канализация обхваща устройството на приборите – мивки,тоалетни, писоари, вани, сифони и др., и вътрешна сградна или вътрешната цехова канализационна мрежа, през която отпадъчните води се отвеждат вън от сградата, като на тръбните участъци се поставят ревизионни отвори за отпушването на каналите при нужда.

Дворната канализация е канализацията в границите на отделните сгради и дворове и ги отвежда до уличната канализационна мрежа.

Уличната канализация приема каналните води от отделните парцели, респективно квартали, и ги отвежда извън населеното място до пречиствателната станция /ако такава е необходимо/ или направо в приемателя. По трасето на канализацията се изграждат ревизионни шахти с цел почистване и отпушване на канали и тяхната инспекция. Ако търсите частна фирма, която да поддържа вашата сградна, дворна или улична канализация, както и бърза реакция при аварии се обърнете към www.kanalmaistor.com

Уличните канали биват: главен събирател /колектор/, събиратели /подколекторни канали/ и улична мрежа, състояща се от първостепенни, второстепенни, третостепенни и други канали

Събирателите събират водите от уличната мрежа на отделните канализационни райони и ги вливат в главния събирател, който от своя страна ги отвежда извън населеното място към пречиствателната станция или към приемателя.

Канализационната мрежа трябва да бъде навсякъде лесно достъпна за ревизиране и отпушване. За целта на мястото, където се съединяват два или повече канали, на всички чупки хоризонтални и вертикални, както и на определени разстояния с оглед на големината на профила на каналите се предвиждат контролни или ревизионни шахти. При много стръмен терен се предвиждат каскадни шахти шахти с пад/ за намаляване на голямата скорост. Каскадните шахти се ползват и за отпушване на канали и почистване на канализационната мрежа. В недалечното минало във върховите участъци и в участъците с недостатъчен наклон се предвиждат промивни шахти за промиване и отпушване на канали и канализация.

За поемане на дъждовните води в каналната мрежа, до бордюра на тротоара се предвиждат дъждоприемни оттоци свързани чрез канали към уличната мрежа /които също подлежат на отпушване и почистване/, а за облекчаване на събирателите при смесената система на подходящи места се предвиждат дъждопреливници. Също за облекчаване на колекторите при благоприятни условия могат да се проектират и задържателни резервоари. За да се предпази канализацията от претоварване с големи количества дъждовни води, стичащи се от територии извън населеното място, проектират се охранителни канали, които отвеждат тези води по най-къс път до близки канали на реки /ако такива преминават през населеното място/ или до приемаеля. Знаем, че при поройни дъждове, когато уличните канали не могат да поемат водата, обажданията за отпушване на канали са по-чести, но не по причина запушен канал, а канализацията не може да поеме по-голямо количество вода.

С оглед на релефа на местността не винаги е възможно канализацията да се положи на практически изгодна дълбочина с оглед на гравитационното оттичане на каналните води към главния колектор или до пречиствателната станция. Това налага да се предвидят на подходящи места помпени станции.

В пречиствателните съоръжения се извършва пречистването на каналните води. От пречиствателните съоръжения пречистените канални води се отвеждат към приемателя /река, езеро, море/, чрез закрит или открит канал или мрежа от канали, ако няма възможност и условия те да бъдат използувани за напоителни и други цели.

Публикувано в Отпушване на канали | Етикети: | Вашият коментар

Отпушване на канали и канални води

помпено съоръжениеПри изграждане на по-големи обществени сгради често пъти се налага котелното помещение или  други помещения за отпушване на канали да се разполагат по-дълбоко — във втори сутерен.  Отпадъчните води от такива помещения не винаги могат самотечно да се оттичат в уличната  канализация, тъй като те са по-ниско от нея. В подобни случаи се налага отпадъчните води от  ниско разположените помещения да се събират в резервоар в самото помещение (ако водите са  сравнително чисти) или вън от него, когато са замърсени. Каналните води се изкачват чрез  специални канализационни помпи. По-добре е те да бъдат потопени във водата (с вертикална ос). В  противен случай трябва да се предвижда на смукателя обратна клапа, която обаче при замърсена  вода трудно уплътнява. По-добре е да се употреби помпа под нивото на водата вън от резервоара.  На края на смукателната тръба не се предвижда решетка.

Смукателните и напорните тръби са стоманени или чугунени. Помпата може да се включва ръчно или  автоматично. В първия случай обемът на резервоара се определя с оглед да събира 6-часовото  количество канални води, а във втория — с оглед помпата да се включва от 4 до 6 пъти, т. е.  обемът на резервоара e съобразeн с конкретните условия и изисквания.
Резервоарите се изработват от бетон, стоманобетон, стоманена ламарина, тухли (както и  съоръженията за отпушване на канали). Те трябва да имат добра хидроизолация и вентилационни  тръби (особено когато водата съдържа гниещи органически материи). В такива случаи е по-добре  обемът на резервоара да се сведе до минимум, за да се намали застояването и гниенето.
Когато водата съдържа твърди отпадъци и има опасност за работата на помпата, преди резервоара  се предвижда решетка с отвори от 2 до 5 см.

Помпеното помещение при замърсени води трябва по възможност да се изолира от другите помещения.
Когато водното количество не е голямо, вместо помпа с резервоар може да се употреби пневматична  инсталация. Тя се състои от металически резервоар с водовливна тръба и напорна тръба, тръба за  нагнетяване на въздух, отвор за отпушване на канали, ревизия и почистване, и автомат (с плувак)  за включване на компресора. Водовливната и напорната тръба са снабдени с по една обратна клапа.
При напълване на резервоара с вода с помощта на плувак компресорът се включва в действие, като  водата се изтласква през напорната тръба. При това положение обратната клапа на водовливната  тръба се затваря, за да не се връща водата. При спадане на водното ниво чрез плувака  компресорът се изключва, като обратната клапа на напорната тръба се затваря, за да не се връща  изтласканата вода обратно.

Публикувано в ВиК София | Етикети: | Вашият коментар

Канализация – шахти

изграждане на шахтаСнегоприемни шахти.
Снегоприемните шахти се прилагат както при разделната, така и при смесената канализационна система. И в двата случая сипването на снега става в мрежата на отпадъчните води. За улици с голямо движение се налага при силен снеговалеж снегът да бъде бързо отстранен. Превозването му извън населеното място е скъпо. Тъй като температурата на каналната вода рядко пада под 10° С, тя може да послужи за разтопяването на снега. При по-малки количества сняг могат да бъдат използувани обикновените ревизионни шахти върху събиратели или подсъбиратели, като се остави специален изход за отпушване на канали и ревизиране. При по-големи количества обаче се налага да се построят за целта специални шахти.
Опитно е установено за най-изгодно снегоприемните шахти да са на отстояние една от друга на 500 до 1000 м. Те не трябва да бъдат по-близо от 400 до 500 м от помпена или пречиствателна станция, за да има достатъчно време снегът да се разтопи, докато стигне до тях.

Улични (дъждоприемни) утоци.
Уличните утоци служат да приемат и отведат до уличните канали при смесената канална система и до тези за дъждовната вода при разделната система атмосферните води, паднали върху покриви, дворове, улици, площади и пр. и непопити от почвата. Обикновено те се предвиждат на уличните кръстовища, както и на известни междинни разстояния между тези кръстовища с оглед протичащата по уличните риголи вода да се поема по-често от тях, за да не пречи на уличното движение. Разстоянието между два улични утока е такова, че щом се насъберат в риголата 5 л/сек вода, тя да може да се поеме от утока. Според това, как са настлани улиците /асфалтирани, павирани или шосирани/, ще получим различни резултати. При уличните кръстовища утокът се поставя не точно на ъгъла, а малко странично, за да не бъде повреждан от транспортните средства. В такива случаи и при отпушване на канали няма да се пречи на движението.

Пример. При 110 л/сек паднало водно количество на хектар площ:
1. При павирани улици с паваж с незапълнени фуги /ф = 0,60/ ще се оттекат 110. 0,60 = 66 л/сек/ха.
Към това оттичащо се водно количество от самата улична площ прибавяме още 40 л/сек/ха, които прииждат от покривите и дворищата, тъй като обикновено не за всички постройки дъждовните водосточни тръби са присъединени към канала; също не всички дворища имат дворни сифони, за да отвеждат в канализацията падналата вода. Следователно приемаме, че от хектар улична площ ще се оттича определено количество. Следователно при по-големи широчини ще се получи по-малко разстояние между уличните утоци и обратно.
2. При шосирани улици /ф = 0,45/ или от хектар площ ще се оттекат 110.0,45 = 49,5 л/сек. Прибавяме 30,6 л/сек/ха за води, идващи от стрехи и дворища, или от хектар улична площ ще се оттичат 49,5 + 30,5 = 80 л/сек/ха.
Утоците обикновено се правят кръгли от каменина, бетон, стоманобетон (по изключение от чугун или тухли). Те се правят фабрично на части, които се монтират след това на място.
В долната част на утока обикновено се поставя ламаринена кофа, в която се задържат падналите през решетката твърди предмети /камъни и др./ и тежки утайки, които биха могли да задръстят канализацията, която трябва да се извади в случай, че се налага отпушване на канали в София или почистване. При асфалтирани улици, където няма опасност от падането в утоците на подобни груби предмети, се правят и утоци без кофа с оттичане направо на водата, като отточната тръба започва малко над дъното.
За да не влизат в утока по-едри материали, върху него се поставя чугунена решетка. Теглото на комплектувана решетка с рамката е 78 кг.
Утокът се свързва с уличната канализационна мрежа с каменинови или бетонни тръби с Ф 150 мм, по изключение с Ф 200 мм.

Публикувано в ВиК София | Етикети: | Вашият коментар

Отпушване на канали – заустване на канали

Когато заустването е направено както му е редът, отпушване на канали и промиването им, ще се случва по-рядко за София и страната, и каналите ще работят по-добре.
Заустването в приемателя бива два вида :
1) брягово — при което не се прави устройство за смесване на каналната вода с тази на приемателя.
2) руслово — с пускане на каналната вода в самото течение на приемателя, или дълбоко заустване с отвеждане на водата на по-голямо разстояние /100 и повече метри/ от брега на приемателя, когато той е езеро или море. Русловото, или дълбоко заустване се прилага при предварително пречистена /поне механично/ вода. Русловото, или дълбоко заустване бива съсредоточено или разсейващо на няколко места по дължината на заустващия канал. Второто е за препоръчване, понеже чрез него се получава по-пълно смесване на каналната вода с водата на приемателя. За да се получи по-добро смесване, мястото на заустването трябва да се избере в такъв участък на реката, където течението е турбулентно. При заустване в езеро или море най-благоприятни места са тези с по-стръмен скалист бряг и при водно течение и преобладаващи ветрове към открито море (или езеро). То трябва да стане на място, където се изключва възможността за замърсяване на плажове, пристанища и пр., при езеро — далеч от евентуално водохващане, а при река — след водохващането за водоснабдяване, ако се предвижда такова.

Друг вид брягово заустване /при по-висок и стръмен бряг/.
При смесена канализация добре е заустването да се направи с два канала, заустващи на различни нива — по-долния със светло сечение /съответствуващо на количеството нечиста вода/ и заустващ на нивото на ниските води на приемателя, а по-горния със сечение, провеждащо нечистите и дъждовните води и на по-високо ниво, който може да се ползва и за отпушване на канали.
При русловото заустване каналът се полага от брега до зауствашата глава под вода. Подводната част на канала се изпълнява от стоманени, чугунени или стомано-бетонни тръби. При приемател река заустващата глава се довежда до фарватера, където течението е най-силно. До брега се прави ревизионна шахта за почистване и отпушване на канали. Главата може да бъде с единичен отвор или с повече отвори, чрез поставяне на няколко Т-парчета. Отклоненията на Т-парчетата е добре да бъдат насочени встрани /при приемател река — по течението й/, за да не се заприщват. Заустващата глава също трябва да бъде с около 1 м по-ниско ог ледоноса и толкова над дъното, а при езеро или море — по-долу от действието на ударните вълни и пак около 1 м над дъното. При по-дълги подводни канали през около 50—60 м се нравят ревизионни отвори (затворени с фланши). Дъното се укрепва чрез блокаж около тръбата.
За да не се прекъсва оттичането на каналната вода при случай на повреда на подводната част, от бряговата шахта се прави аварийно отклонение.

Публикувано в ВиК София | Етикети: | Вашият коментар

Отпушване на канали и канализация в имота

Диаметрите на тръбните участъци от вътрешно дворна канализация на мрежата се оразмеряват (както при уличната канализационна мрежа) или при малки водни количества се приемат минимални диаметри 150 мм и по изключение 125 мм (в зависимост от отводняваната площ).
Наклоните на дворните канални участъци не трябва да бъдат по-малки от 0,01 за тръбни участъци с диаметри 125 мм и 0,008 — за тръби с диаметри 150 мм. Наклоните на тръбните участъци с по-големи диаметри се изчисляват, като се взема пред вид минималната скорост (както при уличната мрежа).

Максималните наклони независимо от диаметъра на каналния участък се приемат 0,15.
Ревизионни шахти за продухване и отпушване на канали се предвиждат при променяне посоката на каналните участъци, наклона, диаметъра, при скоковете, разклоненията, по правите тръбни участъци през 35, 40 и 50 метра съответно за тръбни участъци с диаметри 125, 150 и 200—300 мм. Тези съоръжения са много необходими и наложителни за правилната експлоатация на каналната система.

Ревизионна шахта, както за отпушване на канали така и за инспекция, се предвижда и на дворното или сградното канализационно отклонение на разстояние 1 —1,5 м от регулационната линия на имота. За отвеждане на дъждовните води от дворовете, както и за отвеждане на отпадъчните води при тяхното изливане в мрежата се употребяват дворни сифони или дворни оттоци на които се монтират решетки за задържане на отпадъци, които попадайки в канализацията могат да я запушат. Те се изработват обикновено от каменина или бетон с диаметър 250—300 мм ( дворен отток със сифон се произвеждат у нас в различни предприятия и малки фабрики) и се разполагат на максимално разстояние 30—40 м съобразно с наклоните на дворните площи и по възможност по-далече от сградите.

Тези отточни шахти се изграждат като в тях се оставя утайник, който да задържа пясъка и калта които попаднат вътре. Тези шахти е необходимо да се почистват поне два пъти годишно – през пролетта и есента. За отвеждане на отпадъчните води от дворните мивки под тях се предвижда сифон с решетка и отводнителен канал и ревизионен отвор за инструмента при отпушване на канали.

Публикувано в Отпушване на канали | Вашият коментар

ВиК София – циркулационна мрежа за топла вода

От разпределителните мрежи на ВиК София за топла вода през някои часове от денонощието се черпи съвсем малко вода. В много сгради след 1 часа през нощта до 4—5 часа сутринта изобщо не се черпи вода. В такъв случай водата в мрежата изстива и при нужда от топла вода изстиналата вода трябва да се изпусне. По такъв начин освен загубите на вода се губи време, което в зависимост от вида на сградата не винаги е допустимо — например в болнични заведения, хотели, жилищни сгради и др. с отварянето на водочерпните кранове веднага трябва да потече топла вода.

В такива случаи освен разпределителната мрежа за топла вода се предвижда и циркулационна мрежа, така че, когато разходът на топла вода е минимален или няма никакъв разход, температурата на водата в мрежата се поддържа постоянна. При непрекъснат разход на топла вода (например душове в промишлени предприятия) циркулационна вик мрежа не се предвижда.
Постоянна температура в мрежата на ВиК София се поддържа по следния начин.
С отдалечаване на водата от бойлера температурата й спада, а относителното й тегло се увеличава. При това положение относителното тегло на водата във вертикалните циркулационни клонове е по-голямо от относителното тегло на водата във вертикалните разпределителни клонове. В резултат на това водата започва да се движи по обратните циркулационни клонове към бойлера, където циркулационният клон е свързан с тръбата за студена вода. Този кръгооборот на водата няма нищо общо с водния напор в мрежата.
Топлата вода, като се движи от бойлера към краищата на клоновете, покрива загубите на топлина по тръбните участъци. При това между притока на топлина и загубите на топлина за всеки тръбен участък настъпва равновесие, като в отделните точки на мрежата температурата на водата (когато няма разход на вода) се запазва постоянна. При разход на вода температурата на водата в тръбните участъци се увеличава съответно. Можеме да дадем пример за циркулационна вик мрежа при долно разпределение на мрежата за топла вода. За да се избегне събирането на въздух във вертикалните циркулационни клонове, те започват от най-високите точки на клона. Такова решение спомага за по-лесното движение надолу на водата с по-голямо относително тегло за цялата мрежа на ВиК София.

Публикувано в ВиК София | Етикети: | Вашият коментар

Канализация – наклони

Правилния наклон е важен за добрата работа на канализационната мрежа. При извършването на първите проби за изчисляването размера  на втория и третия канален участък се взеха кръглите коефициенти, а именно за втория участък — 0,930 и за третия — 0,900. При втората проба се получи пълно съвпадане на измерителните данни: скоростта и време при протичането, отпушване. Оттук нататък измерването на каналните профили става за пълен профил. За това за измерване се използваха специалните таблиците за кръглите и яйцеобразните профили.

За премерване на каналните участъци от о. т. 73 до о. т. 69 се установи, че хидравличната линия  трябва да се избира с наклон от около 10 %. За измерването на четвъртия канален участък се  прие, че поправъчният коефициент ше бъде около 0,850.При този коефициент приблизителното  премереното количество ще бъде О,850.156 = 133,0 л/сек. Ако към него прибавим битовото и дренажното водно количество от 1,6 л/сек, ше получим първоначалното измерено водно количество 133,0 + 1,6 = 134,6 л/сек, при което ще трябва да извършим първото пробно изчисление. От таблицата може да се види, че при възможния хидравличен наклон от 10 % най-добре ще подхожда тръбният канал с Ф 350 мм /със съответната инфраструктура за отпушване на канали/. Този канален профил ще може да отведе горното водно количество от 134,6 л/сек със скорост 1,40 м/сек и хидравличен наклон J = 8,5 %. Извършената проба с тази скорост ще ни даде едно време протичане от 57 секунди. Прибавено това време протичане към сборното такова от края на третия участък от 126 секунди, ще получим като сборно време протичане до края на четвъртия участък това от 183 секунди или 3,05 минути. Премереното времепротичане би било в случая равно на 5 + 1,3.3,05 = 8,96 минути. На това измерено време протичане отговаря един поправъчен коефициент oт 0,842.

Ако сега умножим горното не редуцирано дъждовно водно количество от 156,5 л/сек на този нов  поправъчен коефициент, ще получим друго премерено водно количество от 0,842 . 156,5 = 131,8  л/сек, а като прибавим към него и битовото водно количество от 1,6 л/сек, ще получим онова  водно количество, при което ще трябва да извършим втората проба /изкл. отпушване,канали/. Тази  проба ни дава следните резултати: Q = 133,4 л/сек, v= 1,39 м/сек; J = 8,35 %; t = 58 сек.; ep.t  = 184 сек. = 3,07 минути; t = 5 + 1,3 . 3,07 = 9,0 мин. и alfa = 0,844. Този нов поправен  коефициент е само с 0,002 по-голям от предишния и едва ли би станал причина за изменение на  скоростта и времето на протичането и бихме могли спокойно да се установим на коефициента f =  0,842. Но тъй като вече сме извършили втората проба, която, като дава измереното време  протичане, равно на 9 минути, а съответния на него поправъчен коефициент 0,844, ние се спираме  на тях, като приемаме размерителното водно количество съобразно новия поправъчен коефициент от  0,844. Новото премереното водно количество ще бъде следователно 0,844 . 156,5 + 1,6 = = 133,7  л/сек. На това водно количество отговаря вече хидравличният наклон от J = 8,4 %, докато  скоростта и всички останали данни си остават същите, както при другото водно количество. С това  измерването на този канален участък е привършено.

Измерването на другите канални участъци се извършва по същия начин – много е важно това  оразмеряване при отпушване на канали за цялата система. Изключение се направи само при  каналните участъци, където размерните водни количества, както и всички произхождащи от това  данни се приеха равни на съответните данни от пред идещия участък, тъй като изчисленото  размерително водно количество се получи при тия участъци по-малко от това на пред идещия  участък.

Публикувано в ВиК София | Етикети: | Вашият коментар

Канализация

Описание на отпадните води, битови и индустриални, при какви условия могат да се присъединяват към общата канализация на населеното място, като не предизвикват проблеми в каналите /запушвания, счупвания, отпушване на канали, наслояване на отпадъци/. Основно замърсяване идва от хранителните продукти както от битовата канализация, така и от индустриалните зони занимаващи се с преработване на хранителни продукти от различен състав. Тези отпадъци съдържат голям брой вещества които не се разграждат в каналите и такива които се разграждат. При това разграждане в каналната вода се предизвиква противодействие и променяне на киселиността на фекалната вода.

Онези отпадни води които се разграждат по биологичен път, могат безпроблемно да се отвеждат в общата канализация. За останалите замърсители са определени група от правила и норми които трябва да се спазват от всички ползватели на канализационни услуги. Много са въведените начини за предпазване на каналите от примеси и предмети, като най-използвания метод е поставяне на решетки с различни размери в началото на канализационният отвор, които да задържат по-едрите отпадъци, които ако попаднат в канала ще го запушат и ще трябва да се предвидят средства за отпушване на канали или при по-лоши обстоятелства ремонт на канализацията. Другото средство за предпазване на канализацията от запушване, са кало-масло уловителите, които трябва да се изграждат в кухни, обществени заведения, ресторанти, автомивки, гаражи, автосервизи, производствени предприятия и така нататък.

Тези устройства, които пазят каналите от запушване, се произвеждат в различни размери и материал. За месарски  цехове например, могат да се изградят в приземието масло уловители от бетон, които да са с няколко камери, а за малки кухни се произвеждат с малки размери от неръждавейка и са много лесни и бързи за монтаж. Тези предпазни устройства се почистват периодически и функционират много добре, като същевременно предпазват канализацията от отпушване на канали и много сериозни запушвания. Кало /пясъко/ уловителите, отгоре обикновенно са с решетки, които лесно се махат за да се почисти утаилата се кал и пясък. При тях трябва да се следи да не би като се напълни да попаднат утайките в канала, затова периодически се чистят.

Публикувано в Отпушване на канали | Етикети: | Вашият коментар

Отпушва канали в София

Използваме пълна гама от инструменти за отпушване на канали и превантивно почистване на канализацията, включително и през най-студените зимни дни, при температури до -20 ° C.
Много клиенти ни се доверяват всяка година, спешната ни помощ и превантивното почистване на вътрешни и външни канализационни системи е нашата основна дейност.

Използването на модерно оборудване от нашите експерти, посредством което бързо и ефективно извършват почистване на канали и блокажи. Когато разберем че канализацията има счупване и изтичане на отпадни води, нашите експерти ще поправят и възстановят изцяло или частично повредения участък. Използването на качествени канало почистващи машини, води неизменно до подобряване на услугата, като и придава ефективност и добре свършена работа. Добре почистена и отпушена канализация е предпоставка да се предотвратят по-нататъшни запушвания. Специалистите ни отпушват канали много професионално и качествено.

Нашите комбинирани канализационни машини са оборудвани с комплект професионални накрайници за качествено отпушване на канали и почистване на канализацията, за да не остане нищо в канала. Специализираното оборудване позволява да се почисти вътрешността на тръбите от меки наслойки (мазнини, тиня, пясък, масло, дрехи, меки тъкани и други) и твърди частици (корените на дърветата, строителни отпадъци, камъни и други предмети попаднали в канализацията).
Ако навреме не се премахне препятствието, което е запушило канализацията, тогава шансовете за наводняване на мазета, преливащи ревизионни шахти, влошаването на околната среда, замърсяването на източниците на питейна вода и почвата е неизбежно. Редовното почистване на канали и колектори, се препоръчва за да се избегне появата на наслоявания и извънредни канализационни ситуации.

При появата на мазнини, в канализационната тръба се образува само тесен отвор в тръбата, който за кратко време се запушва и ако мазнините не се почистят добре, в скоро време запушването ще е налице. Доста често срещан проблем при отпушването е липсата на подходящи схеми или чертежи на канализационната мрежа, която е обект на почистване. В не редки случаи ревизионните шахти са затрупани и няма откъде да се работи, но въпреки това добрите специалисти ще си свършат работата. При откриването на ревизионните шахти, трябва да се нанесат в схемите и да се сложат трайни знаци за тяхното откриване. Свързването ви с нашата компания https://отпушваненаканалисофия.org, е вече 90 процента от свършената работа.

Публикувано в Отпушване на канали | Етикети: | Вашият коментар